Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Business Impact Training BV

 1. Wij verplichten ons de afgesproken programma’s uit te voeren overeenkomstig de vastgestelde doelstellingen
  en/of gemaakte afspraken met onze opdrachtgevers. De opdrachtgever en Business Impact Training BV verplichten zich om alle deelnemende medewerkers en uitvoerende consultants van de doelstellingen en/of afspraken op de hoogte te stellen.

 2. Wij verplichten ons deelnemende medewerkers persoonlijk te begeleiden, te coachen/counselen en te adviseren, overeenkomstig gemaakte afspraken en hun effectieve mogelijkheden.

 3. Wij verplichten ons tegenover deelnemende medewerkers een op de praktijk gerichte, stimulerende en motiverende begeleidingsmethodiek te hanteren.

 4. Wij verplichten ons tot discretie tegenover onze relatie en haar medewerkers.

 5. Wij verplichten ons onze opdrachtgever direct te informeren over alle omstandigheden die het succes van onze dienstverlening jegens onze opdrachtgever zou kunnen verhinderen, met in achtneming van de in punt 4 genoemde ‘discretie’.

 6. Wij verplichten ons de overeengekomen data strikt aan te houden, behoudens in geval van overmacht, waaronder begrepen ziekte van een consultant.

 7. Reproductie van onze documenten of gedeelten daarvan mag alleen geschieden na onze schriftelijke toestemming.

 8. Indien met verschillende groepen wordt gewerkt is:

  • wisseling tussen groepen niet toegestaan;

  • deelname aan een eerste sessie verplicht;

  • uitzondering hierop is ‘overmacht’, b.v. ziekte, ongeval, e.d.; in overleg zal naar een passende oplossing worden gezocht.

 9. Facturering en betaling:

  1. Business Impact Training BV zal haar gespecificeerde facturen voorafgaand aan de start van een opdracht zenden aan de opdrachtgever; reis- en verblijfkosten kunnen separaat worden gefactureerd;

  2. Facturering én betaling vinden plaats in Euro, voorafgaand aan de start van een opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk betaling in een andere valuta en/of facturerings- en/of betalingstermijn zijn overeengekomen;

  3. Voor onze facturen geldt een betalingstermijn van 5 werkdagen, tenzij na wederzijds overleg anders is overeengekomen en is vastgelegd in een specifiek samenwerkingscontract.

 10. Verplaatsing van data bij interne programma’s, workshops, coaching, counseling en/of consulting.
  De opdrachtgever verplicht zich om Business Impact Training BV ten minste vier weken van tevoren schriftelijk te informeren over een eventuele wijziging in de overeengekomen data en/of tijden. Na deze periode van vier weken zal voor elke verplaatsing aanvullende facturering plaatsvinden gelijk aan 50% van het honorarium van de verplaatste activiteit.

 11. Annulering van interne programma’s/training/workshop/coaching/counseling en/of consulting. In geval van annulering is het volgende honorarium verschuldigd:

  • tot acht weken voor aanvang van het programma: 50%;

  • tussen acht weken voor en aanvang van het programma: 100% van het gehele honorarium.

 12. Aansprakelijkheid:
  Business Impact Training BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden door de opdrachtgever of deelnemende medewerkers zelf, die is veroorzaakt door ons, onze medewerkers of derden die wij voor uitvoering van de overeenkomst hebben ingeschakeld. Mochten wij ondanks uitsluiting van aansprakelijkheid in de hierboven vermelde bepaling niettemin krachtens rechterlijke uitspraak of op enigerlei andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade hetzij uit hoofde van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, hetzij op grond van onrechtmatige daad die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de betreffende overeenkomst, dan zal deze beperkt zijn tot het bedrag waarop wij als redelijk geachte dekking onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak kunnen maken.
  Wij zien voorzien van een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 13. Geschillen:
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen onze opdrachtgever en ons is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen onze opdrachtgever en ons worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens indien Business Impact Training BV als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.